Кодекс на труда 2017 + 9 от най-често използваните ТРЗ наредби – пълните актуални текстове, събрани в 1 издание

Приетите промени в Кодекса на труда за настоящата 2017 година, както и тези в редица трудовоправни наредби,  на които ТРЗ специалистите се позовават всеки ден, вдъхновиха най-новото попълнение в колекцията печатни издания на РС Издателство и Бизнес Консултации - Сборник Трудово право: Кодекс на труда 2017 + ТРЗ наредби.

Компактна книга с размери 15 Х 21 см. събира в 330 страници пълния актуален текст на Кодекса на труда, както и следните тудовоправни наредби:

  • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските
  • Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  • Наредба за командировките в страната
  • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
  • Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
  • Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
  • Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
  • Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда


Наредбите са поместени с пълните си текстове, актуализирани с последните промени за 2017 г., както и приложенията към тях.


Повече за изданието може да видите тук >> 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации