Ръководство за транспортни фирми - информация за Вас от А до Я

Колкото повече елементи събира в себе си една дейност – толкова по-сложна за осчетоводяване е тя. Когато говорим за транспорт нещата се усложняват още повече от недостатъчно ясните разпоредби, липсата на конкретика и единна система при изискванията на различните институции.

На пазара вече може да намерите най-новото издание на РС Издателство и Бизнес Консултации от колекцията електронни книги на CD, посветени на отрасловото счетоводство – Ръководство за транспортни фирми – от А до Я. 


Изданието съдържа най-важната информация, необходима при осчетоводяването на международен и вътреобщностен транспорт, основни моменти, правила и изисквания.

В електронната книга на CD ще откриете разгледани теми като:

⇨ Същност и специфика на транспортните предприятия; 
⇨ Видове транспортни услуги;
⇨ Нормативни изисквания за лицензиране;
⇨ Документооборот на транспортните предприятия;
⇨ Отчитане на материалните запаси и на разходите по експлоатация на транспортните средства;
⇨ ДДС в страната, при международен и вътреобщностен транспорт;
⇨ Управление на персонала и отчитане на труда в транспортните предприятия;
⇨ Калкулиране на тарифите за транспортни услуги;
⇨ Вътрешни правила за организация на работната заплата;
⇨ Директива 200215ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на
⇨ Заплащане на труда на шофьори за превози в Германия;
⇨ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства;
⇨ Наредба №11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
⇨ Правилник за вътрешният трудов ред;⇨ Работно време и почивки;⇨ Регламент (ЕО) № 5612006 на Европейския парламент и на съвета от 15 март 2006г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;
⇨Трансгранични ситуации на лица по трудови договори в Европа и трети страни, изваждане на А1.


В Ръководството присъстват практически примери и техните решения, които да бъдат от полза на работещите в областта. 

Повече за изданието вижте тук>>>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации