Ново издание дава отговори на десетки въпроси от областите на счетоводство, данъци и трудово право

Всеки практикуващ счетоводител, който поне веднъж е попадал на труднорешим казус,  знае, че колкото и да си добър в работата си, често  неточната формулировка на отделните закони, както и постоянните промени в тълкуването на разпоредбите, могат да объркат и най-подготвения специалист. На пазара вече има издание, съдържащо в себе си решения от областите на счетоводство, данъци и трудово право – Шифърът на счетоводните експерти: Сборник с решения на заплетени казуси.

Част от експертните решения, които ще намерите в сборника, са:

✓Обратно начисляване на ДДС за получени юридически услуги;
✓Фактура за продажба на скрап към фирма от ЕС;
✓ВОП на стоки и обратно начисляване на данък за транспорт;
✓Протокол по чл. 117 при закупуване на дълготраен актив, който не пристига в България;
✓Осчетоводяване на ваучери за храна при работодателя;
✓Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил;
✓Ваучери за храна, раздавани само на част от назначените във фирма лица;
✓Публичност на финансовите отчети съгласно Закона за счетоводството (ЗСч);
✓Право на данъчен кредит за купувач при публична продан;
✓Отразяване на бракуване на повреден автомобил и изплатена застраховка за него;
✓Промяна на отчетната стойност на имот след извършени ремонтни работи;
✓Начисляване на ДДС за наем, получаван от ФЛ, регистрирано като ЕТ;
✓Последваща оценка на земя и сграда при напускане на съдружник;
✓Несътоветствие между получено финансиране за ДМА и процентно начислена амортизация;
Представяне на оперативния лизинг във финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО;
✓Счетоводни записи относно програми за лоялност на клиенти;✓Признаване на приход от продажба на недвижим имот;
✓Класифициране на паричните потоци от лихви по МСС 7;
✓Платените суми за застраховки Каско и Гражданска отговорност на автомобил нает по финансов лизинг данъчно признат разход ли са по смисъла на ЗКПО;
✓Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс;
✓Сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2;✓Обезщетение при пенсиониране на лице, което ще се пенсионира с решение на ТЕЛК;
✓Погасителна давност за трудово възнаграждение;
✓Право на работодател да превежда възнагражденията на работниците в избрана от него банка;
✓Отчитане на финансиране за ДМА;
✓Счетоводно отчитане на финансиранията по програми и фондове на ЕС;
✓Счетоводно отчитане на разходите за дейността.

Експертите, които отговарят на тези и още много въпроси, са проф. д-р Стоян Дурин, Аксиния Цветанова, доц. Светлозар Стефанов, Елена Илиева, Ели Марова, Красимира Гергева, Миглена Трифонова, Наталия Василева, Пламен Ангелов, , Трендафил Василев, Христо Досев.

Повече за изданието вижте тук>>>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации