Решения за всеки счетоводител, съобразени с последните промени в счетоводния закон от началото на 2016 г.

Счетоводството е постоянно променяща се материя. Всеки счетоводител, който се стреми към постигане на високо качество в работата си, трябва да следи постоянно изменящите се разпоредби и да процедира в съответствие с последните законови промени. Практиката показва, че решението на един счетоводен казус днес, не може да се приложи напълно при същия казус утре.

 

С цел максималното улеснение ежедневната работа на счетоводителите в България РС Издателство и Бизнес Консултации представя новия Наръчник на счетоводителя 2016. Джобното издание съдържа 170 станици с практически казуси и техните експертни решения. Казусите са представени под формата на въпроси, а техните отговори са придружени с името на експерта, разрешил казуса.

 

В Наръчник на счетоводителя 2016 ще откриете отговори на счетоводни проблеми от Вашето професионално ежедневие. Всяко решение е практически приложимо и представено със съответните закон и член, на които е позовано.

 

Част от заглавията, които ще откриете в наръчника са:

✓ Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ за управител самоосигуряващо се лице

✓ Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж

✓ Регистриране по ЗДДС и основание за издаване на фактура при извършване на услуги за фирма от САЩ

✓ Срокове за съхраняване на счетоводна и търговска документация

✓ Включване на възнаграждение за личен труд на съдружник в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

✓ Потвърждения от клиенти или доставчици за вземания или задължения на предприятието

✓ Санкции за регистрираните по ЗДДС при неначисляване на данъка в срок

✓ Начин, по който сделка по продажба на актив се отразява върху патентния данък на ЕТ

✓ Деклариране от страна на ЕТ на получени и предоставени заеми по реда на ЗДДФЛ

✓ Удържане и внасяне на данък за изплатен паричен доход от лихви на съдружник

✓ Отчитане на разходи за бъдещи периоди

✓ Осчетоводяване на предоставено от търговско дружество дарение

✓ Ползване на данъчно облекчение за деца чрез работодателя

✓ Годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения

✓ Документи за приспадане на платен данък в САЩ и включване в Приложение 2 на ГДД

✓ Какво е нужно при отчитане на данъците от дохода (печалбата)?

✓ Как се изготвя справка за сумите на постоянните разлики с които се намалява счетоводния финансов резултат през годината?

✓ Какво съдържа справка за сумите на възникналите приспадащи се временни разлики, с които се увеличава счетоводния финансов резултат през годината?

✓ Какво е справка за сумите на признатите приспадащи се временните разлики от предходни години с които се намалява счетоводния финансов резултат през годината?

✓ Какво съдържа справка за сумите на възникналите облагаеми временни разлики, с които се намалява счетоводния финансов резултат през годината?

✓ Как се изготвя справка за сумите на признатите облагаеми временни разлики от предходни години, с които се увеличава счетоводния финансов резултат през годината?

✓ Кои са показателите за оценка на дейността на предприятието, които трябва да се оповестяват в края на годината?

✓ Какво съдържат отчетите за изчисляване на себестойността?

✓ Какво съдържа отчета за себестойността на производствената дейност?

 

И още много практически насочени решения от нашите експерти – проф. Стоян Дурин, Христо Досев, Маргарита Тошкина, Наталия Василева, Елена Илиева и Ели Марова.

 

Повече за наръчника прочетете тук:

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации